Αρχική

    Αρκετά έντονα είναι σήμερα τα σημάδια που μας υπενθυμίζουν καθημερινά τον επείγοντα χαρακτήρα των περιβαλλοντικών προβλημάτων.  Η ταχύρυθμη τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη, που πολλές φορές συνοδεύεται από αλόγιστη περιβαλλοντική συμπεριφορά, υποβάθμισε σημαντικά την ποιότητα ζωής αυξάνοντας παράλληλα τους κινδύνους για το μέλλον.  Στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς ο συντελεστής  ‘‘κεφάλαιο’’ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ενώ οι συντελεστές “εργασία’’ και  ‘‘ περιβάλλον’’ είχαν δευτερεύουσα ή καμία αξία.

    Σήμερα όμως οι παράμετροι άλλαξαν: η κοινή γνώμη απέκτησε περιβαλλοντική συνείδηση και οι ανεπτυγμένες κοινωνίες θέσπισαν μέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής που αποτελούν θεμελιακά στοιχεία κοινωνικής προόδου.

Η Ελληνική  Βιομηχανία  Εμποτισμού  Ξυλείας   ( ΕΛ.ΒΙ.Ε.Ξ. Ο.Ε.)  προκειμένου:

1. να αποφύγει τη δημιουργία οποιωνδήποτε δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής

2. να  εναρμονιστεί πλήρως με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τον έλεγχο των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί κατά την παραγωγική διαδικασία.

3. να έχει τη δυνατότητα διενέργειας εσωτερικών περιβαλλοντικών ελέγχων στο χώρο των δραστηριοτήτων της.

4. να  καθορίζει τους στόχους για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών  επιδόσεων με βάση τα πορίσματα ελέγχου, προχώρησε στη λήψη και εκτέλεση μιας σειράς μέτρων που έθεταν ως στόχο τη λειτουργία της βιομηχανίας στα πλαίσια του τριγώνου ανάπτυξη – έλεγχος ποιότητας – σεβασμός προς το περιβάλλον.  

Γλώσσα

Google