Προστασία

 ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η επιχείρηση ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε. προκειμένου:

i.Να ελεγχεί η αποδοτικότητα των εγκατασταθέντων μέτρων προστασίας περιβάλλοντος, αλλά και για να μπορούν να ελέγχονται ανά διάφορα χρονικά διαστήματα οι συνέπειες από τη λειτουργία της στις περιβάλλουσες του εργοστασιακού χώρου περιοχές (αέρα, χώμα, νερό).

  1. Να ελέγχει την ποιότητα του προμηθευόμενου από το εξωτερικό κρεοζωτελαίου ώστε αυτό να πληρεί τις προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί:

·   WEI/1982-Grade A – Specification for Coal-tar impregnating oil 

     (Edition 1989).

·   AWPA – P1/P13/1991 – Standard for Coal-tar creosote for land

    and fresh water and marine (coastal water) use (Edition 1994)

·   Οδηγία 94/60/Ε.Ο.Κ/20.12.94. (14 τροποποίηση της οδηγίας

     76/769/Ε.Ο.Κ.), σύμφωνα με την οποία το κρεοζωτέλαιο δεν

     πρέπει να περιέχει:

·  βενζο[α]πυρένιο σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,05  

   % κατά μάζα

                           · φαινόλες που μπορούν να εκχυλιστούν με νερό σε

                             συγκέντρωση μεγαλύτερη από 3% κατά μάζα

 

προχώρησε από το 1992 στη ίδρυση ενός χημικού εργαστηρίου από τα πλέον σύγχρονα στην Ελλάδα με την επωνυμία ‘‘ Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών’’.

 

Το χημικό εργαστήριο της επιχείρησης ΕΛ.ΒΙ.ΕΞ. Ο.Ε. καταλαμβάνει μια έκταση 1000 τ.μ. περίπου και είναι εξοπλισμένο με:

 

* αέριους χρωματογράφους εξοπλισμένος με ανιχνευτές FID, ECN, NPD

 

* σύστημα GC/MS

 

* σύστημα GC/FT IR

 

*  διάταξη GPC/HPLC για καθαρισμό δειγμάτων

 

* συσκευή HPLC με δύο ανιχνευτές (φθορισμομετρικό και UV – diode array)

 

* φασματοφωτόμετρο UV - Vis

 

* ατομική απορρόφηση με φλόγα ιονισμού, φούρνο γραφίτη και γεννήτρια   

   υδριδίων

 

* ιοντικό χρωματογράφο

 

* στοιχειακό αναλυτή

 

* μια σειρά αντλιών για δειγματοληψία στον αέρα.

 

Το έργο καθώς και η διαδικασία αυτοελέγχου της επιχείρησης μπορεί κάλλιστα να χαρακτηρισθεί πιλοτικό, όχι μονό για βιομηχανίες εμποτισμού ξυλείας αλλά και για οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία.

Η ΕΛ.ΒΙ.Ε.Ξ Ο.Ε. στα πλαίσια επίσης του προγράμματος ΜΕΝΤΩΡ, και αφού προηγουμένως είχε προβεί στην εκτέλεση όλων των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας που της είχαν υποδειχτεί από ένα σύνολο επιστημόνων, διεξήγαγε από τον Δεκέμβριο του 1993 έως τον Απρίλιο του 1994 μελέτη των επιπτώσεων – ίσως για πρώτη φορά  στην Ελλάδα- από τη λειτουργία της βιομηχανίας στην περιβάλλουσα περιοχή.

Επίσης, ύστερα από πρόσκληση της εταιρείας ΕΛ.ΒΙ.Ε.Ξ Ο.Ε., επιστημονική ομάδα Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Joint Research Centre) συνοδευόμενη από υπερσύγχρονα φορητά εργαστήρια διεξήγαγε μετρήσεις στο χώρο που περιβάλλει τη βιομηχανία ΕΛ.ΒΙ.Ε.Ξ.

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω εργαστηριακών ελέγχων έδειξαν ότι η βιομηχανία, λαμβάνοντας σταδιακά από το 1990 όλα τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος, αποτελεί σήμερα μια μονάδα της οποίας η παραγωγική διαδικασία δεν προκαλεί καμία επίπτωση στο περιβάλλον.

Ο εσωτερικός περιβαλλοντικός έλεγχος της βιομηχανίας, αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας της αφού κάθε μήνα ελέγχεται τόσο η αποδοτικότητα του βιοφίλτρου όσο και του φυτικού βιολογικού καθαρισμού.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αρχειοθετούνται και βάσει των μηνιαίων εσωτερικών ελέγχων προλαμβάνεται κάθε τυχαία δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων αντιρύπανσης που έχει εγκαταστήσει στο χώρο της η βιομηχανία.

Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων ως επιστημονικές πλέον εργασίες, έχουν δημοσιοποιηθεί σε Διεθνή Επιστημονικά  Συνέδρια (- Μediterranean Conference on Organic Wastes Recycling in Soils, Vieste (Foggia) – Italy, 22-25/9/1994 – Joint Greek – Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and Molecular Chemical Engineering, 18-21/12/1994).

Η διαδικασία περιβαλλοντικού ελέγχου της εταιρείας επεκτείνεται επίσης στη διαχείριση και τον έλεγχο των πρώτων υλών (κρεοζωτέλαιο) που αυτή χρησιμοποιεί.

Η διαδικασία εμποτισμού γίνεται σε κλειστό κύκλωμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαρροές ή απώλειες.

Ταυτόχρονα με συνεχείς εργαστηριακούς ελέγχους της πρώτης ύλης που χρησιμοποιεί εφαρμόζει πλήρως τις υφιστάμενες κοινοτικές οδηγίες ή τους κανονισμούς (ενότητα Γ) που αφορούν το κρεοζωτέλαιο ώστε να επιτυγχάνει ποιοτικά ανώτερα παραγόμενα προϊόντα (εμποτισμένοι στύλοι) με την μικρότερη δυνατή εκπομπή πτητικών ενώσεων στο περιβάλλον

Γλώσσα

Google